ثبت نام پژوهشگر

شرکتها و صنایع مختلف مي توانند با برون سپاري پروژه ها از خدمات پژوهشگران استفاده كنند. اگر تقاضاي پژوهش ثبت شود براي پژوهشگران قابل مشاهده و پيگيري خواهد بود. در این قسمت از پژوهشگران دعوت مي شود براي اطلاع متقاضيان پژوهش و مشاركت در پروژه های پژوهشي مورد حمايت، اطلاعات خود را ثبت نمايد.
مشخصات فردی
تلفن
پست الکترونیک
دسته بندی
محل خدمت
تخصص و سوابق
رزومه
تصویر امنیتی
کد امنیتی :