همکاران

 

حوزه

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

داخلي

حوزه رياست

برات قبادیان

سرپرست دانشگاه

22830224

مریم توکلی

مسئول دفتر

22830224

101

سيدونداد محدثي

کارشناس فناوری اطلاعات
و کتابخانه دیجیتال

22804518-20

119

محسن قديرلي

کارشناس فناوری اطلاعات 
مسئول روابط عمومی

22804518-20

119

محمد جواد فومنی الحایری

مسئول حراست

22804518-20

معاونت علم و فناوری

ادريس پيرصاحب

سرپرست معاونت علم و فناوری

22804518-20

3402

محسن استاد شعبانی

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
مدیر پژوهش و فناوری

22804518-20

113

هادي زادسر

معاون مدير آموزش های عالی آزاد (کوتاه مدت)

22804518-20

114

محسن عامري شهرابي

معاون مدیر آموزش های عالی آزاد (بلند مدت)

22804518-20

108

اعظم ملکان فرد

كارشناس برنامه ريزي و خدمات آموزشي- تحصیلات تکمیلی

22804518-20

107

معصومه يوسفي فرد

کارشناس خدمات آموزش- دوره های عالی آزاد

22804518-20

116

تقي علي نژاد

کاردان خدمات آموزشی - دوره های عالی آزاد و دوره های علمی کاربردی

22804518-20

117

پروانه کریمی

کارشناس خدمات پژوهشی و آزمایشگاه

22804518-20

128

معاونت اجرایی

محمدرضا الهيان فر

 معاون اجرایی

26140540

جمشيد عبدي

مدير امور اداري و پشتيباني

22804518-20

112

قاسم غفارپور

مدير امور مالي

22804518-20

124

حميد جمشيدي دانا

کارشناس مالي

22804518-20

122

قدسیه قره شیخ بیات

کارشناس مالی

22804518-20

122

فريده نايبي

متصدي امور دبيرخانه و بايگاني

22804518-20

126

فاطمه اميد علي

کارگزين

22804518-20

104

عليرضا مهدي زاده نائيني

کارپرداز

22804518-20

127

فردین سراج

امین اموال

22804518-20

132

حمید کاظمی خالدیمسئول خدمات عمومی22804518-20129