طرح مطالعاتی "فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره ارزش سرب و روی به منظور ایجاد توازن در تولید و مصرف سرب و روی در کشور" توسط معاونت علم و فناوری دانشگاه به انجام رسید

معاونت علم و فناوری دانشگاه صنایع و معادن ایران در ادامه مطالعات مرتبط با پروژه امکان سنجی صنایع معدنی منتخب در پهنه ملی که پیشتر به سفارش دفتر صنایع معدنی معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و نهایی شده بود و
نتایج حاصل از این طرح در راستای نیل به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه کشور، منجر به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع معدنی در استان های مختلف شده است. در ادامه نیاز به آگاهی از محصولات
جدید در زنجیره ارزش صنایع معدنی منتخب با توجه به مطالعات پیشین احساس شد که شناسایی محصولات جدید در زنجیره ارزش صنایع معدنی مس با توجه به فرصتهای سرمایه گذاری احصاء شده به نسبت مزیت و پتانسیل استانهای
کشور را در دستور کار خود قرار داد. در طرح یادشده با توجه به عوامل مختلفی همچون وجود ماده معدنی در استان، نیروی انسانی کارآمد، بازار و اقتصاد استان، پتانسیل های استان و...، پیش امکان سنجی برای فرصت های سرمایه گذاری در
صنایع معدنی منتخب انجام شده است. تأکید این طرح شناسایی محصولاتی است که در حال حاضر تولید نمی شوند یا چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. پاسخ به این پرسش که چه محصولات جدیدی در زنجیره تولید یک ماده معدنی
قابلیت تولید بر اساس پتانسیل ها و فرصت های کشور را دارد، می تواند راهگشای برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری درآینده با هدف توسعه پایدار و همه جانبه در حوزه صنایع معدنی باشد. به واسطه گستردگی موضوع، این مطالعه در قلمرو
صنعت معدنی مس انجام شده است.

0.00 1
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1396/08/10
  • تعداد مشاهده : 1478 بار