کسب عنوان طرح برتر در جشنواره پژوهش و فناوری

طرح پژوهشی دانشگاه صنایع و معادن با همکاری مشترک شرکت ایپکو "طرح برتر پژوهشی کشور" در هفته پژوهش شد

ادامه خبر